Turnos

Turno Semanas Data Sala Turma(s)
PEst5PB06 1 - 5, 7 - 15 Qua, 12:00 — 13:30 V1.12 MEMec0202
PEst5T01 1 - 5, 7 - 15 Sex, 10:00 — 11:30 GA5 LEAN0201
MEMec0203
MEMec0202
MEMec0201
PEst5T01 1 - 5, 7 - 14 Qui, 12:00 — 13:30 FA2 LEAN0201
MEMec0203
MEMec0202
MEMec0201
PEst5PB03 1 - 5, 7 - 15 Sex, 11:00 — 12:30 C11 MEMec0205
MEMec0204
PEst5PB04 1 - 5, 7 - 15 Ter, 14:30 — 16:00 V1.25 LEAN0201
MEAer0202
MEAer0201
PEst5PB07 1 - 5, 7 - 14 Qui, 10:30 — 12:00 V1.10 MEMec0203
PEst5T02 1 - 5, 7 - 15 Seg, 10:30 — 12:00 GA4 MEMec0205
MEMec0204
MEAer0202
MEAer0201
PEst5T02 1 - 5, 7 - 14 Qua, 10:30 — 12:00 GA4 MEMec0205
MEMec0204
MEAer0202
MEAer0201
PEst5PB05 1 - 5, 7 - 15 Seg, 12:00 — 13:30 V1.13 MEMec0201