Turnos

Turno Semanas Data Sala Turma(s)
GEne1326T01 1 - 8, 10 - 15 Sex, 18:00 — 20:00 V0.15 DSSE0101
DFASSE0101