Turnos

Turno Semanas Data Sala Turma(s)
GEne13T01 1 - 5, 7 - 10, 12 - 15 Seg, 20:00 — 22:00 V0.15 DSSE0101
DFASSE0101