Grades Retake Test 1

9 Fevereiro 2018, 11:31 Ricardo Balbino Santos Pereira


Dear students,

The grades of the retake of the first test (02/02/2018) may be found here 


https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/1970943312312041/Grades%20Retake%201st%20Test%20OWE.pdf

Regards,


Ricardo