Turnos

Turno Semanas Data Sala Turma(s)
b_DMG977L02 2, 4, 6, 8, 10, 14 Qua, 10:00 — 12:30 I3 MEAer0102
a_DMG977L09 1, 3, 5, 7, 9, 11 Qui, 15:00 — 17:30 MOM MEMec0104
b_DMG977L01 2, 4, 6, 8, 10, 14 Seg, 10:00 — 12:00 V1.27 MEAer0104
LEAN0101
MEMec0101
MEMec0102
MEMec0103
MEMec0104
MEMec0105
MEM0101
MEAer0101
MEAer0102
MEAer0103
a_DMG977L11 1, 3, 5, 7, 9, 11 Sex, 09:30 — 12:00 MOM MEMec0101
a_DMG977L02 1, 3, 5, 7, 9, 11 Qua, 10:00 — 12:30 I3 MEAer0102
b_DMG977L10 6, 8, 10, 14 Qui, 15:00 — 17:30 I5 MEMec0102
b_DMG977L10 2, 4 Qui, 15:00 — 17:30 I8 MEMec0102
b_DMG977L07 2, 4, 6, 8, 10, 14 Qui, 08:00 — 10:30 MOM LEAN0101
MEMec0101
MEMec0105
b_DMG977L04 2, 4, 6, 8, 10, 14 Qua, 10:00 — 12:30 MOM MEAer0103
a_DMG977L03 1, 3, 5, 7, 9, 11 Qua, 10:00 — 12:30 SDM MEAer0101
a_DMG977L04 1, 3, 5, 7, 9, 11 Qua, 10:00 — 12:30 MOM MEAer0103
a_DMG977L08 1, 3, 5, 7, 9, 11 Qui, 15:00 — 17:30 SDM MEMec0103
MEMec0104
DMG977L02 2, 4, 6, 8, 10, 14 Seg, 10:00 — 12:00 - LEAN0101
MEMec0101
MEMec0102
MEMec0103
MEMec0104
MEMec0105
MEM0101
a_DMG977L07 1, 3, 5, 7, 9, 11 Qui, 08:00 — 10:30 MOM LEAN0101
MEMec0101
MEMec0105
a_DMG977L01 3, 5, 7, 9, 11 Seg, 10:00 — 12:00 V1.27 MEAer0104
LEAN0101
MEMec0101
MEMec0102
MEMec0103
MEMec0104
MEMec0105
MEM0101
MEAer0101
MEAer0102
MEAer0103
a_DMG977L13 1, 3, 5, 7, 9, 11 Sex, 09:30 — 12:00 V0.08 LEAN0101
MEMec0101
MEMec0103
MEMec0104
b_DMG977L08 2, 4, 6, 8, 10, 14 Qui, 15:00 — 17:30 SDM MEMec0103
MEMec0104
DMG977L01 3, 5, 7, 9, 11 Seg, 10:00 — 12:00 - MEAer0104
LEAN0101
MEMec0101
MEMec0102
MEMec0103
MEMec0104
MEMec0105
MEM0101
MEAer0101
MEAer0102
MEAer0103
b_DMG977L11 2, 4, 6, 8, 10, 14 Sex, 09:30 — 12:00 MOM MEMec0101
b_DMG977L13 2, 4, 6, 8, 10, 14 Sex, 09:30 — 12:00 V0.08 LEAN0101
MEMec0101
MEMec0103
MEMec0104
a_DMG977L05 1, 3, 5, 7, 9, 11 Qui, 08:00 — 10:30 SDM MEMec0101
MEMec0102
MEM0101
b_DMG977L03 2, 4, 6, 8, 10, 14 Qua, 10:00 — 12:30 SDM MEAer0101
b_DMG977L06 2, 4, 6, 8, 10, 14 Qui, 08:00 — 10:30 V1.12 MEAer0104
a_DMG977L06 1, 3, 5, 7, 9, 11 Qui, 08:00 — 10:30 V1.12 MEAer0104
b_DMG977L12 2, 4, 6, 8, 10, 14 Sex, 09:30 — 12:00 SDM LEAN0101
MEMec0101
a_DMG977L10 7, 9, 11 Qui, 15:00 — 17:30 I5 MEMec0102
a_DMG977L10 1, 3, 5 Qui, 15:00 — 17:30 I8 MEMec0102
b_DMG977L09 2, 4, 6, 8, 10, 14 Qui, 15:00 — 17:30 MOM MEMec0104
a_DMG977L12 1, 3, 5, 7, 9, 11 Sex, 09:30 — 12:00 SDM LEAN0101
MEMec0101
b_DMG977L05 2, 4, 6, 8, 10, 14 Qui, 08:00 — 10:30 SDM MEMec0101
MEMec0102
MEM0101