Mini-test 1 grades published

22 Outubro 2021, 19:31 Joao Antonio Madeiras Pereira

The grades of Mini-test 1 were published in the Course page, tab Mini-tests/Mini-test 1.